domingo, janeiro 26, 2020

Yahsat Al Yah 3

Yahsat, satélite